Historik ?>

Historik

Björkanderska huset
Kvarteret Berget är beläget i utkanten av den medeltida stadskärnan, just under kanten av Söderklint. Huvudbyggnaden uppfördes omkring år1810 av handelsmannen Jonas G W Ekman. Till bygget togs sten från de närliggande kyrkoruinerna. Den klassicistiska fasaden tillkom på 1880-talet. I den södra delen av byggnaden mot S:t Hansgatan ingår ett väl bevarat medeltidshus med kryssvalv från slutet av 1200-talet där bl.a. målningar från 1500-talet återfinnes. Det är möjligt att detta hus, en liten tvåcellig byggnad, varit prästgård till S:t Hans eller S:t Per. Den äldre delen längs Trappgränd var ursprungligen brygghus, sedermera inrymdes där köksavdelning och personalbostäder. Under 1900-talet har huset används dels som kontor för Björkanderska handelshuset, dels som privatbostad. 1986 genomfördes en omfattande renovering samt tillbyggnad av fastigheten. På gården mot Trappgränd fanns ett hus byggt 1893 som ursprungligen innehöll vedbod, hönshus och materialbod. Detta hus revs och nuvarande gårdshus byggdes 1986 bildades bostadsrättsföreningen Björkanderska fastigheten som omfattar 13 lägenheter. Omfattande historik över fastigheten finns i Björkanderska, byggnadshistorisk inventering av kv Berget 23, 24 Gotlands Fornsal/ forum Ark. jan. 85” som finns för utlåning.

Historik
Denna dokumentation har tillkommit inför en byggnads minnesförklaring av fastigheten Berget 23 och 24, S:t Hansgatan 16 i Visby.
Arbetet grundar sig på studier av arkivalier, tryckta och otryckta källor samt egna iakttagelser. Som huvudsaklig källa har använts en byggnadshistorisk dokumentation, gjord 1985 inför en upprustning och ombyggnad av fastighe ten. Dokumentationen med rubriken “Björkanderska, bygg— nadshistorisk inventering av kv. Berget 23, 24.” utfördes av Per Jyllnor på dåvarande fastighetsägares uppdrag. För text och ritningar (ur dokumentationen) som här åt erges, redovisas källan fortlöpande.
För illustrationer redovisas källa på respektive plats. Nytagna fotografier är tagna av undertecknad.
Denna preliminära sammanställning av materialet har ut förts av undertecknad vid Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Visby hösten 1993.Tor Sundberg.

Läs mera om historiken här: historik_bjorkanderska

Mamsell Petronella på plats i Björkanderska

Läs tidningsartikel: petronella